Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã điểm lại những dấu mốc quan trọng và thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước và khẳng định, đội ngũ doanh nhân, trong đó có doanh nhân trẻ Việt Nam đóng góp to lớn vào thành tựu chung của dân tộc. Dòng chảy 30 năm của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã hoà nhập dòng chảy hào hùng của đất nước.

Thủ tướng: Doanh nhân trẻ Việt Nam kế thừa truyền thống để lớn mạnh vươn xa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: VGP)

Lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế

Thủ tướng đề cập đến 5 bài học kinh nghiệm quý báu qua quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là: kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp cách mạng là của toàn dân, do dân, vì dân; đoàn kết tạo nên sức mạnh; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, các doanh nhân trẻ cần vận dụng các bài học này để tiếp tục phát triển, lớn mạnh, vượt sóng vươn xa.

Thủ tướng cũng nêu rõ, chúng ta xây dựng và phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, nguồn lực, động lực phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng đánh giá, các doanh nhân và doanh nhân trẻ Việt Nam đã tích cực tham gia, đóng góp thực hiện định hướng lớn này, thể hiện rất rõ trong phòng chống đại dịch COVID-19 vừa qua. Nhấn mạnh điều này, để thấy sứ mệnh, trách nhiệm của các doanh nhân, doanh nhân trẻ với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, với cộng đồng và xã hội, nhất là trong những thời khắc khó khăn.

Thủ tướng: Doanh nhân trẻ Việt Nam kế thừa truyền thống để lớn mạnh vươn xa

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam (Ảnh: VGP)

Việt Nam đang tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Trong nền kinh tế, doanh nghiệp là lực lượng xung kích, trong đó có đội ngũ doanh nhân trẻ.

“Những đường lối này phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước; phù hợp với xu thế của thời đại. Chúng ta tự tin đi lên và tôi tin là chúng ta sẽ làm được, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức song khó khăn nhiều hơn. Thủ tướng cho rằng, phải xác định không có việc dễ dàng, nhất là với một nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế nhỏ, độ mở lớn, sức chống chịu hạn chế.

Theo Thủ tướng, chúng ta không bi quan, phải luôn lạc quan, tự tin để vươn lên. Có những lúc khó khăn hơn nhiều, chúng ta vẫn tìm được con đường đi lên. Lịch sử đã hun đúc, trao sứ mệnh, chúng ta phải làm và làm tốt hơn, cố gắng hơn, nỗ lực hơn, quyết liệt hơn, thành công hơn.

Tạo không gian phát triển mới, giá trị mới

Thủ tướng khẳng định, trong thời gian tới Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, phát huy vai trò Chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về cơ chế chính sách, Thủ tướng nhấn mạnh phải thông thoáng sẽ huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của người dân, doanh nghiệp cho phát triển. Hạ tầng thông suốt giúp giảm chi phí, tạo không gian phát triển mới, giá trị mới và quản lý thông minh sẽ giúp giảm chi phí, thời gian, phòng chống tiêu cực, sách nhiễu.

Thủ tướng: Doanh nhân trẻ Việt Nam kế thừa truyền thống để lớn mạnh vươn xa

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bức phù điêu cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cũng đề cập đến xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu là phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, thúc đẩy những lĩnh vực cần tập trung phát triển như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

“Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo và phải có sản phẩm, hiệu quả cụ thể”  – Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị các doanh nhân, doanh nhân trẻ luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước theo những định hướng lớn nêu trên; phát huy sức mạnh nội sinh, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm của thế giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Thủ tướng tin tưởng trong 30 năm tới, đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ đạt được những kết quả, thành tựu lớn hơn nhiều lần những thành tựu, kết quả trong 3 thập kỷ qua. Các doanh nhân ngày càng phát triển, thế hệ sau kế thừa, phát huy thành quả, kinh nghiệm của thế hệ trước. Cùng với đó, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ngày càng lớn mạnh hơn, hiệu quả hơn, phát huy trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn nhất là xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị đội ngũ doanh nhân, doanh nhân trẻ chung tay cùng cả nước thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đảng, Nhà nước luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nhân trẻ ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.