>>> Hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp nhà nước

Đây là một trong những định hướng được TS Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo, gợi mở tại hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong tình hình mới”.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội thảo khoa học

Hội thảo do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, đánh giá thực trạng, vướng mắc trong việc triển khai chủ trương của Đảng về nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm định hướng và các cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị DNNN.

Các tham luận, ý kiến trao đổi tại hội thảo được tiếp thu để chuẩn bị hoàn thiện Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị DNNN phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” được Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị trong tháng 11 tới.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước

TS Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TS Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá: trong những năm qua, khu vực DNNN đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển trong điều hành  lĩnh vực quan trọng như năng lực, tài chính, ngân hàng, viễn thông, sản xuất công nghiệp… Nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực tiếp thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, từng bước khẳng định là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô và thực hiện chính sách an sinh xã hội một cách hữu hiệu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các DNNN còn bộc lộ một số hạn chế tồn tại do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ hạn chế của công tác cán bộ cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp trong việc đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu phát triển trong bối cảnh và tình hình mới.

Trong thời gian tới, theo TS Trần Tuấn Anh, bối cảnh kinh tế quốc tế có những biến động nhanh, khó lường, vừa tạo cơ hội phát triển mới cho đất nước vừa đặt ra những thách thức về ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố tăng cường năng lực tự chủ của nền kinh tế, tiếp tục xây dựng kinh tế thị trường, đảm bảo an sinh xã hội…

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước

Các nhà khoa học, lãnh đạo quản lý, các chuyên gia đã đóng góp ý kiến trách nhiệm cho vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực

Các doanh nghiệp đối mặt với những áp lực cạnh tranh gay gắt, trong đó DNNN đứng trước đòi hỏi ngày càng cao về nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện hiệu quả quản lý quản trị để phát huy tốt hơn nữa vai trò dẫn dắt, định hướng doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Đặc biệt như mục tiêu được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nghị quyết mới của Đảng được ban hành thời gian gần đây về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế thế giới.

DNNN có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược này. Các DNNN phải tham gia góp phần xây dựng văn hoá doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước

GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu

Để đạt mục tiêu này, TS Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: một trong những khâu trọng yếu nhất cần thực hiện là nâng cao năng lực, phẩm chất, chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp để điều hành DNNN hoạt động hiệu quả, đáp ứng được những thay đổi và thách thức ngày càng tăng của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế trong bối cảnh mới; đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế đồng thời phù hợp với thể chế, cơ chế Việt Nam.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận và trao đổi trực tiếp do các nhà quản lý, các nhà khoa học, các lãnh đạo một số Uỷ ban của Quốc hội, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, DNNN đã thảo luận sâu và tiếp cận vấn đề đặt ra ở 3 góc độ là góc độ lý luận, cách nhìn quốc tế và góc độ thực tiễn. Trên cơ sở đó, 3 nhóm vấn đề trọng tâm đã được làm rõ.

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước

Các nhà khoa học, lãnh đạo quản lý, các chuyên gia đã đóng góp ý kiến trách nhiệm cho vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực

Thứ nhất, đánh giá thẳng thắn những tồn tại, vướng mắc, trong đó có tồn tại do khách quan, có vướng mắc do các vấn đề nhận thức hay cơ chế, chính sách, quy định còn bất cập làm cho công tác cán bộ tại các DNNN thiếu tính linh hoạt cần có, từ đó cần sửa đổi, hoàn thiện thể chế cho phù hợp với tình hình mới…

Thứ hai, trên cơ sở nghiên cứu, tổng quát kinh nghiệm quốc tế và liên hệ với bối cảnh Việt Nam trên các khía cạnh: quy định tuyển chọn cán bộ quản lý, quản trị DNNN; chế độ đãi ngộ; tố chất phẩm chất cần có của cán bộ quản lý, quản trị DNNN.

Cuối cùng là đề xuất các giải pháp để công tác cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp. đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra trong giai đoạn phát triển mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Những giải pháp, kiến nghị tập trung vào việc đổi mới tư duy quản lý; rà soát quy định, cơ chế, chính sách để xây dựng đồng bộ thể chế và quản trị doanh nghiệp; bổ sung quy định mới phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, từng loại cán bộ…

 Có thể bạn quan tâm